DRECHTSTEDEN – De afgelopen bestuursperiode verdiende geen schoonheidsprijs. Het is er een van ‘eens maar nooit meer’ als het aan Water Natuurlijk ligt. Dat was voor fractievoorzitter Anne Mollema de aanleiding om al voor de verkiezingen het initiatief te nemen en met een voorstel te komen over hoe daarna een bestuursakkoord en een coalitie gevormd zouden kunnen worden. Onder leiding van twee verkenners zijn de onderhandelingen inmiddels in volle gang.

In het verleden gingen, na de verkiezingen,  de geborgde zetels van ongebouwd en bedrijven zo snel mogelijk bij elkaar zitten en zochten er nog een paar partijen bij om aan een meerderheid te komen voor een coalitie.  Soms was dat al vóór de verkiezingen gedaan. Andere partijen voelden zich buiten gesloten. Hun inbreng deed er niet toe. De afgelopen periode begon hoopvol: met alle partijen samen werken aan een bestuursakkoord, een programma ‘Huis op Orde’ om de achterstanden weg te werken. Dat leverde enthousiasme op.

Gedoe voorkomen

Mollema: “Maar alsnog ging het mis. Opeens werd een college van heemraden voorgesteld dat niet echt genoeg draagvlak had. En opnieuw voelden partijen zich gepasseerd, er ontstonden scheve verhoudingen en onderling wantrouwen. Met als gevolg aftredende heemraden en een heuse bestuurscrisis. In een interim college hielp Water Natuurlijk het waterschap door de bestuurscrisis. Om het gedoe achter ons te laten, nam Water Natuurlijk het initiatief om al voor de verkiezingen twee verkenners aan te stellen, de heren Van Heijningen en Veldhuijzen. Zij moeten zorgen dat dit keer de formatie transparant en democratisch verloopt. Geen ‘achterkamertjes’ gedoe meer is.”

Werk ging door

Ondanks de bestuurscrisis heeft de organisatie van het waterschap de afgelopen jaren het nodige werk verzet. Er is een Waterbeheerprogramma, een Wegenbeheerprogramma en het groenbeleid is meer op biodiversiteit gericht.60 % van de bermen wordt ecologisch beheerd. Het boombeheer is sterk verbeterd. De veiligheid op de zuiveringen is op orde. Duurzaamheid is vast onderdeel van het werk en de samenwerking met de gemeenten bij klimaatverandering komt van de grond. Water Natuurlijk wil meer en beter, maar ten opzichte van het verleden is een mooie slag gemaakt.

De formatie

Mollema: “Alle vijftien partijen leverden inbreng voor het programma. Er waren verschillen en overeenkomsten. Grote eensgezindheid over het soort bestuur dat ons waterschap moet krijgen. Discussies richten zich op de inhoud en worden met respect voor elkaars argumenten en op basis van vertrouwen, gevoerd. Over waterveiligheid en wegen bleek veel overeenstemming. We zijn goed op weg met het veilig houden van de dijken; er moet meer aandacht voor groen en medegebruik komen. We willen de wegen in goede toestand overdragen aan de gemeentes. Daarvoor moeten we hard aan de slag.”

Hoe verder

Hij vervolgt: “Het Groenbeleidsplan wordt uitgevoerd. Grote investeringen zijn nodig bij afvalwaterzuiveringen. Belasting vrijstelling voor de laagstbetaalden blijft. Toegankelijkheid voor burgers en samenwerking met anderen vinden alle partijen belangrijk. De focus op buiten aan de slag. Waterkwaliteit vraagt nog de nodige discussie. De verkenners bundelen alles in een programma en dan komt voor Water Natuurlijk en andere partijen de vraag of ze daar achter kunnen staan en voldoende perspectief zien voor een beter waterschap. Vervolgens moeten er heemraden worden gekozen en een college gevormd dat in goede samenwerking het programma kan uitvoeren.”

Voor meer informatie over de vorming van het bestuur van het Waterschap Hollandse Delta: Anne Mollema, fractievoorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta, telefoon 06-11017484 of  Joost Kievit MSc, voorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta , telefoon 078-6731522. Of kijk op: Home | Waterschap Hollandse Delta (wshd.nl)