DORDRECHT – Het Dordtse college wil dat voortaan iedereen in de maatschappelijke opvang een eigen bijdrage betaalt. Voor een kamer of woning geldt dit al, maar niet voor de crisisopvang en 24-uursopvang bij het Leger des Heils. Mensen die in de maatschappelijke opvang verblijven, betalen nu niets.

Wethouder Peter Heijkoop (Bestaanszekerheid): “Door de invoering van de eigen bijdrage verwachten we dat de kans op plaatsgebrek in de opvang afneemt. Omdat de nachtopvang hier gratis is, is er een toestroom van buiten de Drechtsteden. Onlangs moest het Leger des Heils enkele mensen weigeren voor de nachtopvang, omdat er te weinig bedden waren. Dat is onacceptabel. De nieuwe maatregel draagt eraan bij dat dit niet meer voorkomt. Iedereen die in Dordrecht een dak boven zijn hoofd wil, moet dat kunnen krijgen. Tegen een geringe vergoeding.”

Geen blijvende oplossing
Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat door met een eigen bijdrage minder mensen van de opvang gebruik gaan maken en de druk op de opvang afneemt. Ook stelt het college dat de meeste gebruikers van de maatschappelijke opvang vaak wel inkomen hebben, bijvoorbeeld een uitkering of salaris. De opvang van dak- en thuislozen in de stad is een tijdelijke oplossing. Het doel is te werken aan herstel en mensen zonder een dak boven hun hoofd zo goed mogelijk voor te bereiden op een situatie waarin zij, al dan niet begeleid, weer zelfstandig wonen.

Voorbereid op toekomst
“Op dit moment is er financiële ongelijkheid tussen mensen in de maatschappelijke opvang. Wie niet hoeft te betalen ervaart soms onvoldoende prikkel om door te stromen naar een betaalde woonvorm. Daarom is voortaan het uitgangspunt dat iedereen die kan betalen, dat ook doet. Zo worden mensen ook beter voorbereid op de toekomst”, aldus Heijkoop. Het besluit, inclusief de hoogte van de eigen bijdrage, wordt na consultatie van de medezeggenschapsorganen, na de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd.

Niet meer mensen op straat
Elsa Jovanov, communicatieadviseur bij het Leger des Heils Dordrecht zegt over het voorstel: “We vinden dat het ontbreken van financiële middelen nooit een reden mag zijn voor mensen om op straat te moeten slapen. Tegelijk verwachten we niet dat de maatregel ervoor gaat zorgen dat meer mensen op straat zullen moeten slapen. Onze ervaring is dat het neerleggen van een (kleine) bijdrage voor het verblijf in de opvang, vaak niet het grootste probleem is. We helpen mensen die in onze opvang verblijven en geen vast inkomen hebben, bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. We zullen er echter zeker scherp op blijven, omdat we het belangrijk vinden dat iedereen terecht kan bij de maatschappelijke opvang.”