DORDRECHT – Ook uit nieuw onderzoek door het RIVM blijkt dat de hoeveelheid van verschillende soorten PFAS in de recreatieplas in de Merwelanden nog altijd ruim hoger is dan de vastgestelde normen. Het zwemadvies voor blijft daarom ook dit jaar negatief. (Archieffoto: Stolk Fotografie)

 

De nieuwe advieswaarden zijn bepaald op basis van de effecten van PFAS-stoffen op onze gezondheid. Omdat PFAS bijna nooit als enkele stof voorkomt, maar meestal in mengsels met verschillende soorten, drukt het RIVM de advieswaarden uit in ‘nanogram PEQ per liter’. Dit staat voor PFOA equivalenten; de som van meerdere soorten PFAS. Voor zwemwater is de advieswaarde 280 nanogram. Er zijn op verschillende momenten en plekken watermonsters uit Plas Merwelanden genomen. Soms was het PEQ-gehalte relatief laag, maar soms ook twee keer zo hoog. Wanneer kinderen iedere dag in de plas gaan zwemmen kunnen ze in het slechtste geval twee keer zoveel PFAS binnen krijgen als gezond wordt geacht.

 

Advieswaarde

Het negatieve advies volgt uit de nieuwe zwemnorm van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op verzoek van provincies en waterschappen en in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het RIVM advieswaarden bepaald voor PFAS in zwemwater. Deze moeten provincies beter in staat stellen een afweging te maken of er in officiële zwemwateren gezwommen kan worden, wanneer hier PFAS wordt aangetroffen. De gemeente Dordrecht en Chemours bestuderen gezamenlijk hoe ze de waterkwaliteit in de Merwelanden zo snel mogelijk kunnen verbeteren.

 

Hel- en Zuilespolder

Het RIVM onderzoekt voor zowel de recreatieplas als twee andere plassen in Zuid-Holland hoe de PFAS in deze zwemwateren terechtkomt. Komt het via de lucht, via het grondwater, of is het nalevering uit waterbodem? Pas als de bron van de PFAS duidelijk is, kan de waterbeheerder maatregelen inventariseren ter verbetering van de waterkwaliteit. Rijkswaterstaat wil van het gebied ten oosten van De Merwelanden een getijdenstromingsgebied maken, vanwege de door Europa verplicht gestelde Kaderrichtlijn Water (KRW). De algemene doelstelling is om ecosystemen die afhankelijk zijn van water te beschermen tegen verdere achteruitgang en om deze in kwaliteit te verbeteren. Wanneer er meer water door de Hel- en Zuilespolder stroomt, kan het gehalte PFAS (PEQ) mogelijk ook veranderen. Het idee is nu dat het gebied waarschijnlijk meer doorgespoeld zal worden vanuit het zuiden (Nieuwe Merwede) en het PFAS-gehalte daardoor verdund wordt.